Sao chép Blu-ray

18 06, 2021

[Đã giải quyết] Đĩa Blu-ray sẽ không phát trên đầu phát Blu-ray

Mặc dù Blu-ray là phương tiện quang học tốt nhất, nhưng cả BD và Đầu phát BD đều có thể ngừng hoạt động vì một loạt lý do. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận lý do tại sao Đầu phát Blu-ray của bạn không phát được Blu-ray và đưa ra giải pháp cho từng vấn đề riêng lẻ. Ngoài ra, chúng tôi cũng nói về một giải pháp dễ dàng hơn và phổ biến hơn có liên quan đến trình ripper Blu-ray.